Zgłoszenie potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyć

Sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach
finansowych, przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub
nadużycia finansowego należy składać pod adresem:

nieprawidlowosci@spzoz-grodzisk.pl