Powstała Fundacja imienia Rudolfa Mossego!

Śpieszymy podzielić się z Wami nowymi wiadomościami!

Członkowie Zarządu Powiatu Grodziskiego: Mariusz Zgaiński, Piotr Kandulski, Sławomir Górny, Ryszard Balcerek i Jan Grochowy powołali Fundację imienia Rudolfa Mossego w Grodzisku Wielkopolskim, która będzie wspomagać działalność Naszego Szpitala.

Pomysłodawcą i współtwórcą fundacji jest Piotr Kandulski. Prezesem fundacji została Agnieszka Linkiewicz-Mendel, a członkami Rady Piotr Soloch, Piotr Bartkowiak i Łukasz Spieczyński.

Celem działalności Fundacji jest wspieranie ochrony zdrowia, szczególnie:

1. W zakresie wspierania działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, w tym przede wszystkim:

  • wyposażanie oraz doposażanie w sprzęt i aparaturę medyczną,
  • finansowanie wydatków na modernizację infrastruktury teleinformatycznej,
  • finansowanie modernizacji pomieszczeń szpitalnych oraz wyposażenia szpitala,
  • finansowanie uczestnictwa personelu szpitala (w tym pracowników administracyjnych i obsługi) w zjazdach, konferencjach, szkoleniach, w tym finansowanie kosztów podróży,
  • organizacja szkoleń kadry szpitala, w tym przede wszystkim kadry medycznej,
  • inne formy finansowania lub dofinansowywania działalności szpitala.

2. Wspierania działalności innych placówek medycznych.

3. Szkolenia mieszkańców powiatu grodziskiego i powiatów ościennych w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia.

4. Współpraca z samorządami zawodowymi oraz innymi samorządami i instytucjami w zakresie Ochrony Zdrowia.

5. Działalność w zakresie oświaty, w tym przede wszystkim działalność pro-zdrowotna.

6. Inne przedsięwzięcia, jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej Fundacji.

Powstanie i początki działalności fundacji wsparli już Notariusz Marcin Paetz i Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim. Wszystkie osoby, które chciałby wesprzeć działalność fundacji mogą to zrobić kontaktując się z prezesem fundacji Panią Agnieszką Linkiewicz-Mendel (e-mail fundacja.mosssego@wp.pl) lub wpłacając darowiznę na konto nr 73 9063 0008 0000 0027 7910 0001.