KONKURS – PIELĘGNIARKI / POŁOŻNE

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.633) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1285),

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w

Samodzielnym Publicznym Zakładzie  Opieki Zdrowotnej

w Grodzisku Wielkopolskim

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych  w zakresie:

Pakiet nr 1: Pielęgniarki Koordynującej pracę pielęgniarek Bloku Operacyjnego,

Pakiet nr 2: Pielęgniarki Koordynującej pracę pielęgniarek Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego,

Pakiet nr 3: Pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnym, Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym, Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Gastroenterologicznym, Izbie Przyjęć Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej, Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, działających przy SPZOZ poradniach specjalistycznych,

Pakiet nr 4: Położnej  w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, Bloku Operacyjnym, działających przy SPZOZ poradniach specjalistycznych,

Kod CPV:  CPV 85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki,

                   CPV 85141100-0 Usługi świadczone przez położne.