Konkurs – Kierownik Oddziału Noworodkowego

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.633) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.2561 ),

ogłasza konkurs ofert na

pełnienie  funkcji na stanowisku Kierownika Oddziału Noworodkowego

oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neonatologii

 w Oddziale Noworodkowym Szpitala w Grodzisku Wlkp.