Konkurs – Lekarze Oddział Internistyczno-Kardiologiczny

Oznaczenie Konkursu: DKD.111.23.2022


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ),


ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie:

Chorób Wewnętrznych w Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym
Szpitala w Grodzisku Wlkp.

 – Lekarz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych (do wykonywania świadczeń zdrowotnych w podstawowej ordynacji działalności Oddziału oraz w formie dyżurów medycznych),

 – Lekarz w trakcie specjalizacji lub bez specjalizacji (do wykonywania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów medycznych)

(CPV 85110000-3 usługi szpitalne i podobne; CPV 85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne).

Na ww. usługi Udzielający Zamówienia planuje zawrzeć umowę na okres od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.