USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH I ZMIESZANYCH NR SPRAWY: SPZOZ.ZP.2300/17/20