Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zarząd Powiatu Grodziskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Mossego 17. Podmiot leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym dotyczące funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim w formie elektronicznej (format PDF), kandydaci mogą uzyskać w Wydziale Inwestycyjno – Gospodarczym i Dróg, Referat Kadr, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim budynek B, pokój nr 12, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, tel. 61 44 52 553, 61 44 52 552.

 Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać wymagania, zgodnie z zapisami art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.):

 1. wykształcenie wyższe;
 2. posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika (dyrektora);
 3. posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończenie studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

Oferta musi zawierać:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydat na stanowisko, z którym wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 5. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko;
 8. koncepcję zarządzania Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim”, wraz z podaniem swojego imienia, nazwiska, adresu oraz  numeru telefonu kontaktowego w terminie 13 dni od daty opublikowania ogłoszenia (t.j. do dnia 31 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00), w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim ul. Żwirki i Wigury 1, budynek A, hol główny. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Informacja o warunkach pracy i warunkach socjalnych oferowanych przez podmiot leczniczy:

 1. Warunki pracy:
  – zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę;
  – praca na stanowisku decyzyjnym związana z odpowiedzialnością w wymiarze pełnego etatu (nienormowany czas pracy);
  – stanowisko wyposażone w monitor ekranowy;
  – do ustalenia wynagrodzenia zastosowanie ma ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2136) i przepisy wykonawcze do tej ustawy;
 2. Miejsce wykonywania pracy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  w Grodzisku Wielkopolskim ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wielkopolski;
 3. Warunki socjalne: Podmiot leczniczy nie oferuje dodatkowych świadczeń socjalnych, ponad te, które wynikają  z przepisów prawa pracy.

Przewiduje się, że rozpatrzenie kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od dnia publikacji ogłoszenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

                                                                                                Starosta

                                                                                     /-/ Mariusz Zgaiński