Pełnomocnik ds. pacjenta i kombatantów

Kontakt: 

Telefon:  (61) 44 36 554
E-mail:

Do zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta należy:
• czuwanie nad przestrzeganiem Praw Pacjenta w Zakładzie,
• prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie Karty Praw Pacjenta wśród pacjentów i personelu,
• uczestnictwo w rozwiązywaniu spraw interwencyjnych i skarg pacjentów w przypadku naruszenia ich praw,
• przedkładanie Dyrektorowi Zakładu wniosków i propozycji rozwiązań dotyczących przestrzegania
   praw pacjenta.

Do zadań Pełnomocnika ds. Praw Kombatantów należy:

• Zapewnienie kombatantom, osobom represjonowanym i pozostałym grupom pacjentów uprzywilejowanych warunków do prawidłowego leczenia poprzez pełną realizację obowiązujących zapisów zawartej w znowelizowanej ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)

Załączniki:


Uprzywilejowane grupy pacjentów

Aby móc korzystać z dodatkowych uprawnień w placówkach służby zdrowia, osoba uprawniona zobowiązana jest każdorazowo okazać stosowny dokument potwierdzający przysługujące uprawnienia.

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby korzystające z kodu uprawnienie PO, tj. osoby, o których mowa
w art. 44 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U. z 2008. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) m.in. uprawnieni żołnierze i weterani poszkodowani, są również obowiązani do okazania lekarzowi albo felczerowi wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie. Adnotację o tym uprawnieniu wraz z numerem dokumentu zamieszcza się w historii choroby.

Załączniki:


“Szpital Przyjazny Kombatantom”


Na terenie województwa wielkopolskiego mieszka około 16 tysięcy kombatantów i osób represjonowanych. Średnia ich wieku to 86 lat. Zachodzi więc konieczność zapewnienia tym osobom sprawnych i godnych warunków leczenia nie tylko zgodnie z zapisami Konstytucji RP, ale przede wszystkim zgodnie z tradycją i nakazem moralnym, które nakładają na nas obowiązek otoczenia szczególną troską tych wszystkich, którzy z poświęceniem walczyli o wolną i niepodległą Polskę.

W dniu 9 listopada 2010 r. w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim zostało podpisane porozumienie w sprawie respektowania prawa kombatantów do korzystania poza kolejnością i bez skierowania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Porozumienie pod nazwą “Szpitale przyjazne Kombatantom” zostało zawarte między Wojewódzką Radą Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentowaną przez Zenona Wechmanna, Przewodniczącego Rady oraz dr Bogumiła Moenke, Zastępcę Przewodniczącego i jednostkami ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim. Powołując się na zapisy art. 19 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz na postanowienia ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. nr 17 poz. 75 z późn. zm.) strony Porozumienia oświadczyły, iż nawiązują współpracę poprzez zawiązanie partnerstwa w celu realizacji programu dotyczącego respektowania szczególnych uprawnień kombatantów oraz osób represjonowanych związanych z dostępem do świadczeń zdrowotnych.

Wśród 34 placówek służby zdrowia w województwie wielkopolskim, które przystąpiły do Programu “Szpitale przyjazne Kombatantom” znalazł się również Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim reprezentowany przez Michała Manickiego, Dyrektora SP ZOZ.

Patronat honorowy nad porozumieniem “Szpitale przyjazne Kombatantom” objął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Krzysztof Benedykt Piwoński, Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami, treść Porozumienia została również przekazana do wiadomości i sygnowana przez Zbigniewę Nowodworską, Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który zobowiązał się do systematycznych szkoleń powołanych w szpitalach Pełnomocników ds. Pacjenta.

Szczegółowe informacje na temat zakresu świadczeń zdrowotnych przysługujące określonym grupom uprawnionym z uwzględnieniem wymaganych dokumentów potwierdzających uprawnienia, można uzyskać w SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. u Beaty Adamskiej, Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, powołanego w myśl Porozumienia również na stanowisko Pełnomocnika ds. kombatantów.

SZPITALE PRZYJAZNE KOMBATANTOM

(Informacja dla osób korzystających z przywilejów kombatanckich)

Cele programu• zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym warunków do
prawidłowego leczenia poprzez pełną realizację obowiązujących zapisów zawartych w znowelizowanej ustawie z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz. U. z 2008r, nr 164 poz.1027, ze zm.)
• respektowanie prawa kombatantów do korzystania poza kolejnością i bez skierowań od lekarza ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach
Rodzaje dokumentów uprawniających do świadczeń zdrowotnych• kombatanci na podstawie zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
• inwalidzi wojenni na podstawie legitymacji inwalidy wojennego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51,
• osoby represjonowane na podstawie legitymacji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52.
Rodzaje świadczeń zdrowotnych• podstawowa opieka zdrowotna,
• ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
• leczenie szpitalne,
• opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
• rehabilitacja lecznicza,
• leczenie stomatologiczne,
• świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.
Podstawowa opieka zdrowotna(poza kolejnością)• świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są na ogólnych zasadach obowiązujących ubezpieczonych Narodowym Funduszu Zdrowia.
Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne, stomatologiczne (poza kolejnością i bez skierowań od lekarza), leczenie rehabilitacyjne
(ze skierowaniem)
• uprawnieni nie mają obowiązku posiadania skierowania do poradni specjalistycznej,
• świadczenia medyczne udzielane są na ogólnie przyjętych zasadach pracy gabinetów, po uzgodnieniu terminu wizyty w odpowiedniej rejestracji.
Leczenie szpitalne
(poza kolejnością)
• warunkiem przyjęcia do szpitala w trybie planowym jest posiadanie skierowania na leczenie szpitalne,
• leczenie szpitalne w trybie planowym odbywa się po uzgodnieniu terminu z osobą odpowiedzialną za koordynację przyjęć w danym oddziale,
• pacjenci w stanie zagrożenia życia przyjmowani są niezwłocznie.
Przestrzeganie założeń programu• u Pełnomocnika ds. kombatantów w danym szpitalu,
• u Dyrektora szpitala,
• w Narodowym Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Osobom posiadającym szczególne uprawnienia – świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Wykaz placówek służby zdrowia województwa wielkopolskiego, które przystąpiły do Programu
“SZPITALE PRZYJAZNE KOMBATANTOM”


1. Szpital Wojewódzki – ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań
2. SP ZOZ Poznań-Jeżyce, Szpital im. Fr. Raszei – ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań
3. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii – ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań
4. Wielkopolskie Centrum Onkologii – ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
5. ZOZ MSWiA w Poznaniu – ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
6. 111 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Poznaniu SPZOZ – ul. Grunwaldzka 16/18, 60-780 Poznań
7. HCP Centrum Medyczne NZOZ – ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 194 61-485 Poznań
8. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny – ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
9. Wojewódzki Szpital Zespolony – ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
10. Wojewódzki Szpital Zespolony – ul. J. Kiepury 45, 64-100 Leszno
11. Szpital Specjalistyczny – ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła
12. Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy – ul. Strzelecka 32, 64-800 Chodzież
13. Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy – Wolica k/Kalisza, 62-872 Godziesze Małe
14. Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny – ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Kowanówko
15. Poznański Ośrodek Reumatologiczny – ul. Promenada 7, 63-100 Śrem
16. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych – “Dziekanka” ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno
17. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny – ul. Paderewskiego 1a, 64-00 Kościan
18. Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce – 62-840 Koźminek
19. SP ZOZ w Międzychodzie – ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód
20. ZOZ Szpital Powiatowy – ul. Kościuszki 74, 62-100 Wągrowiec
21. SP ZOZ w Turku – ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek
22. SP ZOZ w Kępnie – ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno
23. ZZOZ w Jarocinie w likwidacji – ul. Szpitalna 10, 63-200 Jarocin
24. SP ZOZ im. dr Kazimierza Hołogi – ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl
25. SP ZOZ w Obornikach – ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki
26. SP ZOZ im. Karola Marcinkowskiego – pl. Karola Marcinkowskiego 6, 63-800 Gostyń
27. Szpital Powiatowy Sp. z o.o. – ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk
28. Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa – ul. Żeromskiego 29, 64-800 Chodzież
29. SP ZOZ w Słupcy – ul. Traugutta 7 62- 400 Słupca
30. SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim – ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp.
31. SP ZOZ w Szamotułach – ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły
32. Pleszewskie Centrum Medyczne – ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew
33. Szpital Powiatowy sp. z oo. – ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
34. SP ZOZ w Gnieźnie, ul. Orzeszkowej 27 – Gniezno