Dla pacjenta

Co zabrać do szpitala?

I. Przyjęcie do szpitala na dany Oddział:

a) Dokumenty:
• skierowanie do szpitala,
• dokument ubezpieczenia,
• dowód osobisty,
• wyniki badań (wszystkie badania wykonane przed przyjęciem),
• karty informacyjne wcześniejszego leczenia w szpitalu.

b) Rzeczy osobiste:
• pidżama,
• ręczniki,
• przybory toaletowe,
• kapcie,
• bielizna osobista,
• szlafrok,
• sztućce,
• kubek.

c) Dodatkowo:
• leki (jeśli są przyjmowane na stałe),
• telefon komórkowy,
• drobne pieniądze,
• ewentualnie napoje.

Wszystkie rzeczy osobiste, odzież, wartościowe przedmioty przed przyjęciem do Szpitala prosimy przekazywać towarzyszącym członkom rodziny.

Pacjent przyjmowany jest do szpitala ze skierowaniem w Izbie Przyjęć w godzinach od 700 do 1435, za wyjątkiem chorych w stanach naglących.

II. Przyjęcie pacjentki do porodu:
Uwaga przyszłe Mamy!
Przygotowanie do pobytu w szpitalu, związanego z ciążą i porodem najlepiej zacząć wraz z końcem 7 miesiąca ciąży. Warto wówczas upewnić się co będzie Wam potrzebne. Najlepiej przygotować wcześniej dwie torby. Pierwsza to ta, którą zabierzecie ze sobą na poród, a drugą przywiezie Wasz partner w dniu Waszego wyjścia ze szpitala. Łatwiej będzie wówczas znaleźć Wam to, czego potrzebujecie, jeśli posegregujecie rzeczy na czas porodu, po porodzie i rzeczy dla dziecka.

SPAKUJCIE
a) Dokumenty:
• dowód osobisty,
• karta przebiegu ciąży,
• dokument ubezpieczenia,
• wyniki badań, jeżeli były wcześniej wykonane na zlecenie lekarza prowadzącego ciążę,
• grupa krwi i czynnik Rh (oryginał),
• przy ujemnym Rh ( Rh- )– badanie na obecność przeciwciał anty Rh,
• zrobione po 32 tygodniu ciąży HBS– badanie krwi na nosicielstwo antygenu wirusa żółtaczki zakaźnej,
• badanie GBS– zrobione w czasie ciąży,
• odczyn WR– badanie w kierunku kiły,
• wyniki USG (we wczesnej ciąży oraz ostatniego badania),
• ostatnia morfologia i badanie moczu.

b) Bielizna:
• koszule nocne na czas porodu i 2 rozpinane do karmienia,
• kapcie,
• majtki jednorazowe z siateczki (kilka sztuk),
• szlafrok,
• staniki laktacyjne,
• klapki pod prysznic.

c) Artykuły higieniczne:
• kosmetyki (dezodorant, pasta do zębów, szczoteczka, płyn do higieny intymnej, szampon, szczotka do włosów, gumka do włosów, itp.),
• 2 ręczniki,
• podpaski nocne (duży rozmiar),
• wkładki laktacyjne.

d) Inne:
• woda niegazowana,
• soki – np. jabłkowy, z aronii, winogronowy,
• telefon komórkowy z ładowarką,
• talerzyk, kubek, sztućce,
• poduszka typu jasiek – do karmienia,
• drobne pieniądze.

e) Dla noworodka:
• małe pampersy,
• chusteczki do pielęgnacji skóry noworodka.

W dniu odbioru ze szpitala dla maluszka przygotujcie:
• koszulkę i kaftanik, śpioszek,
• czapeczkę,
• sweterek,
• kocyk, rożek,
• skarpetki,
• inne ubranko z przeznaczeniem na wyjście ze szpitala,
• fotelik samochodowy lub nosidełko.

Dajcie instrukcje ojcom dziecka – gdzie znajdują się w/w przygotowane rzeczy a także, gdzie znajdują się rzeczy przygotowane dla Ciebie. Ustalcie sprawę ewentualnego urlopu męża bezpośrednio w dniu i po porodzie. Ustalcie sobie także imię dla dziecka.

Drogie Panie pamiętajcie o:
• pozostawieniu cennej biżuterii w domu,
• zmyciu lakieru z paznokci u rąk i nóg (kolor płytki paznokciowej jest ważną informacją o Waszym zdrowiu),
• skróceniu paznokci – będzie Wam łatwiej zajmować się maleństwem,
• nie goleniu skóry podbrzusza i krocza w okresie poprzedzającym poród z użyciem maszynki do golenia i żyletek (malutkie rany powstające w czasie golenia zwiększają ryzyko poważnych infekcji). Zaleca się skracanie owłosienia nożyczkami lub trymerem.

Uwaga!
1. Do przyjęcia do porodu nie jest potrzebne skierowanie
2. Rodząca podejmuje decyzje, czy chce mieć osobę towarzyszącą przy porodzie
3. Rodząca otrzymuje informacje o stanie zdrowia swoim i dziecka na bieżąco od zespołu dyżurnego:
    lekarzy i położnych

III. Przyjęcie do Poradni Specjalistycznych:
Pacjent przyjmowany do poradni specjalistycznej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego winien posiadać:
• skierowanie do poradni,
• dowód osobisty,
• dokument ubezpieczenia.

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(Dz.U. z 2012 poz. 159)

1. Na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 poz. 159) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną:
• pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:
• podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
• organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
• podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia,
• ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
• uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
• organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
• podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
• zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
• lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia,
• wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania,
• spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1,
• osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,
• Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

4. Zgodnie z art. 27 Ustawy, dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
b) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
Żądanie udostępnienia oryginałów dokumentacji medycznej organom lub podmiotom uprawnionym należy rozumieć jako żądanie w formie pisemnej.

5. Zgodnie z art. 28. 1. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 poz. 159) za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

6. Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.

7. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

8. Maksymalna wysokość opłaty za:
• jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
• jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1,
• sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 17/2013 z dnia 20 września 2013 r. SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim za udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera następujące opłaty brutto:
• 1 strona kopii – 0,70 zł
• SP ZOZ nie sporządza wyciągu, odpisu, kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych.
• Udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu w SP ZOZ jest nieodpłatne.

Załączniki:

 

Domowa szkoła rodzenia “Bliżej Ciebie”

Prowadzona przez położną Kingę Węglarz

tel. 509 397 444

Poradnia laktacyjna

Prowadzona przez Położne Agnieszkę Przybylska oraz Magdalenę Gracz

Magdalena Gracz tel. 508 588 870

Agnieszka Przybylska tel. 721 100 826

Kontakt: 

Telefon:  (61) 44 36 554
E-mail:

Do zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta należy:
• czuwanie nad przestrzeganiem Praw Pacjenta w Zakładzie,
• prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie Karty Praw Pacjenta wśród pacjentów i personelu,
• uczestnictwo w rozwiązywaniu spraw interwencyjnych i skarg pacjentów w przypadku naruszenia ich praw,
• przedkładanie Dyrektorowi Zakładu wniosków i propozycji rozwiązań dotyczących przestrzegania
   praw pacjenta.

Do zadań Pełnomocnika ds. Praw Kombatantów należy:

• Zapewnienie kombatantom, osobom represjonowanym i pozostałym grupom pacjentów uprzywilejowanych warunków do prawidłowego leczenia poprzez pełną realizację obowiązujących zapisów zawartej w znowelizowanej ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)

Załączniki:


Uprzywilejowane grupy pacjentów

Aby móc korzystać z dodatkowych uprawnień w placówkach służby zdrowia, osoba uprawniona zobowiązana jest każdorazowo okazać stosowny dokument potwierdzający przysługujące uprawnienia.

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby korzystające z kodu uprawnienie PO, tj. osoby, o których mowa
w art. 44 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U. z 2008. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) m.in. uprawnieni żołnierze i weterani poszkodowani, są również obowiązani do okazania lekarzowi albo felczerowi wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie. Adnotację o tym uprawnieniu wraz z numerem dokumentu zamieszcza się w historii choroby.

Załączniki:


“Szpital Przyjazny Kombatantom”


Na terenie województwa wielkopolskiego mieszka około 16 tysięcy kombatantów i osób represjonowanych. Średnia ich wieku to 86 lat. Zachodzi więc konieczność zapewnienia tym osobom sprawnych i godnych warunków leczenia nie tylko zgodnie z zapisami Konstytucji RP, ale przede wszystkim zgodnie z tradycją i nakazem moralnym, które nakładają na nas obowiązek otoczenia szczególną troską tych wszystkich, którzy z poświęceniem walczyli o wolną i niepodległą Polskę.

W dniu 9 listopada 2010 r. w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim zostało podpisane porozumienie w sprawie respektowania prawa kombatantów do korzystania poza kolejnością i bez skierowania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Porozumienie pod nazwą “Szpitale przyjazne Kombatantom” zostało zawarte między Wojewódzką Radą Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentowaną przez Zenona Wechmanna, Przewodniczącego Rady oraz dr Bogumiła Moenke, Zastępcę Przewodniczącego i jednostkami ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim. Powołując się na zapisy art. 19 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz na postanowienia ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. nr 17 poz. 75 z późn. zm.) strony Porozumienia oświadczyły, iż nawiązują współpracę poprzez zawiązanie partnerstwa w celu realizacji programu dotyczącego respektowania szczególnych uprawnień kombatantów oraz osób represjonowanych związanych z dostępem do świadczeń zdrowotnych.

Wśród 34 placówek służby zdrowia w województwie wielkopolskim, które przystąpiły do Programu “Szpitale przyjazne Kombatantom” znalazł się również Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim reprezentowany przez Michała Manickiego, Dyrektora SP ZOZ.

Patronat honorowy nad porozumieniem “Szpitale przyjazne Kombatantom” objął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Krzysztof Benedykt Piwoński, Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami, treść Porozumienia została również przekazana do wiadomości i sygnowana przez Zbigniewę Nowodworską, Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który zobowiązał się do systematycznych szkoleń powołanych w szpitalach Pełnomocników ds. Pacjenta.

Szczegółowe informacje na temat zakresu świadczeń zdrowotnych przysługujące określonym grupom uprawnionym z uwzględnieniem wymaganych dokumentów potwierdzających uprawnienia, można uzyskać w SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. u Beaty Adamskiej, Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, powołanego w myśl Porozumienia również na stanowisko Pełnomocnika ds. kombatantów.

SZPITALE PRZYJAZNE KOMBATANTOM

(Informacja dla osób korzystających z przywilejów kombatanckich)

Cele programu • zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym warunków do
prawidłowego leczenia poprzez pełną realizację obowiązujących zapisów zawartych w znowelizowanej ustawie z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz. U. z 2008r, nr 164 poz.1027, ze zm.)
• respektowanie prawa kombatantów do korzystania poza kolejnością i bez skierowań od lekarza ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach
Rodzaje dokumentów uprawniających do świadczeń zdrowotnych • kombatanci na podstawie zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
• inwalidzi wojenni na podstawie legitymacji inwalidy wojennego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51,
• osoby represjonowane na podstawie legitymacji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52.
Rodzaje świadczeń zdrowotnych • podstawowa opieka zdrowotna,
• ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
• leczenie szpitalne,
• opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
• rehabilitacja lecznicza,
• leczenie stomatologiczne,
• świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.
Podstawowa opieka zdrowotna(poza kolejnością) • świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są na ogólnych zasadach obowiązujących ubezpieczonych Narodowym Funduszu Zdrowia.
Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne, stomatologiczne (poza kolejnością i bez skierowań od lekarza), leczenie rehabilitacyjne
(ze skierowaniem)
• uprawnieni nie mają obowiązku posiadania skierowania do poradni specjalistycznej,
• świadczenia medyczne udzielane są na ogólnie przyjętych zasadach pracy gabinetów, po uzgodnieniu terminu wizyty w odpowiedniej rejestracji.
Leczenie szpitalne
(poza kolejnością)
• warunkiem przyjęcia do szpitala w trybie planowym jest posiadanie skierowania na leczenie szpitalne,
• leczenie szpitalne w trybie planowym odbywa się po uzgodnieniu terminu z osobą odpowiedzialną za koordynację przyjęć w danym oddziale,
• pacjenci w stanie zagrożenia życia przyjmowani są niezwłocznie.
Przestrzeganie założeń programu • u Pełnomocnika ds. kombatantów w danym szpitalu,
• u Dyrektora szpitala,
• w Narodowym Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Osobom posiadającym szczególne uprawnienia – świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Wykaz placówek służby zdrowia województwa wielkopolskiego, które przystąpiły do Programu
“SZPITALE PRZYJAZNE KOMBATANTOM”


1. Szpital Wojewódzki – ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań
2. SP ZOZ Poznań-Jeżyce, Szpital im. Fr. Raszei – ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań
3. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii – ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań
4. Wielkopolskie Centrum Onkologii – ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
5. ZOZ MSWiA w Poznaniu – ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
6. 111 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Poznaniu SPZOZ – ul. Grunwaldzka 16/18, 60-780 Poznań
7. HCP Centrum Medyczne NZOZ – ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 194 61-485 Poznań
8. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny – ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
9. Wojewódzki Szpital Zespolony – ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
10. Wojewódzki Szpital Zespolony – ul. J. Kiepury 45, 64-100 Leszno
11. Szpital Specjalistyczny – ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła
12. Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy – ul. Strzelecka 32, 64-800 Chodzież
13. Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy – Wolica k/Kalisza, 62-872 Godziesze Małe
14. Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny – ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Kowanówko
15. Poznański Ośrodek Reumatologiczny – ul. Promenada 7, 63-100 Śrem
16. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych – “Dziekanka” ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno
17. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny – ul. Paderewskiego 1a, 64-00 Kościan
18. Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce – 62-840 Koźminek
19. SP ZOZ w Międzychodzie – ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód
20. ZOZ Szpital Powiatowy – ul. Kościuszki 74, 62-100 Wągrowiec
21. SP ZOZ w Turku – ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek
22. SP ZOZ w Kępnie – ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno
23. ZZOZ w Jarocinie w likwidacji – ul. Szpitalna 10, 63-200 Jarocin
24. SP ZOZ im. dr Kazimierza Hołogi – ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl
25. SP ZOZ w Obornikach – ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki
26. SP ZOZ im. Karola Marcinkowskiego – pl. Karola Marcinkowskiego 6, 63-800 Gostyń
27. Szpital Powiatowy Sp. z o.o. – ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk
28. Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa – ul. Żeromskiego 29, 64-800 Chodzież
29. SP ZOZ w Słupcy – ul. Traugutta 7 62- 400 Słupca
30. SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim – ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp.
31. SP ZOZ w Szamotułach – ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły
32. Pleszewskie Centrum Medyczne – ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew
33. Szpital Powiatowy sp. z oo. – ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
34. SP ZOZ w Gnieźnie, ul. Orzeszkowej 27 – Gniezno 

Rejestracja pod nr. telefonu 722 320 235

OŚWIADCZENIE DLA BADAŃ PŁATNYCHpobierz

PUNKT POBRAŃ COVID-19